Ölçme ve Değerlendirme

 Bilgi üretiminin kontrol altına alınamayacak bir hıza ulaştığı günümüzde, öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak Ölçme Değerlendirme Biriminin en temel amacını oluşturmaktadır.  Bu amaçla hareket eden birim; okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin gelişimlerini takip etmektedir.

 Ölçme değerlendirme birimi, öğrencilerin, uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için, kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütmektedir. Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin, öğrenme eksiklerinin belirlenmesi, öğretmene ve veliye geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine etmektedir.

 Biriminin yaptığı tüm çalışmalarda; bireysel ve okul başarısının takip edilerek çıtanın hep daha ileriye ve daha iyiye doğru yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Birimimiz;

 Dönem başlarında öğrencilerimizin belli derslerdeki hazır oluş düzeylerini belirleme, dönem içinde öğrenmeleri izleme , ünite veya dönem sonlarında ulaşılan başarı düzeyini belirleme , öğrencileri tanıma gibi amaçlarla sınavları yapar.

 Sınav sonuçlarını her açıdan ayrıntılı bir şekilde analiz eder,sonuçlarını yönetime ve ilgili öğretmene bildirir. Bu çalışmalar sonunda öğretmen, sınıfça yeterince öğrenilmediği saptanan konuların tekrarlanması için çalışmalar yapar.

 Sınav sonuçları, her öğrenciye karne şeklinde bildirilir. Testi oluşturacak maddeler, konuları, soru güçlüğü tahminleri vb. özellikleri göz önünde tutularak test biçiminde düzenlenir. Kapsamı açısından son şekli verilmiş olan test, yazım, çizim ve düzenleme işlemleri ve bunlarla ilgili denetimler yapıldıktan sonra basılarak çoğaltılır. Uygulamaya hazır hale getirilen ve bir sınavda kullanılan testlerle elde edilen verilere test ve madde analizleri uygulanır.

 Bu analizlerin sonuçları, testi hazırlayanlar tarafından gelecek yıllardaki çalışmalarla ilgili bir dönüt (feedback) olarak kullanılır. Test ve madde analizlerinin ürünleri olan madde güçlüğü, ayırıcılığı, seçeneklerin işlerliği vb.den yararlanılarak ileride daha nitelikli testler hazırlanması için özenli bir çaba gösterilir.

 Sınavlarda sorulan soruları, uygulanan sınavların sonuçlarına göre inceler, varsa aksayan yönlerini ölçme ve değerlendirmeye uygun analizlerle düzelterek ileride tekrar kullanılmak üzere soru bankasında arşivler.

Galeri